ŻŁOBEK Kolorowe Gniazdko

Strefa Rodzica

dni wolne w roku szkolnym 2022/23 (zamknięte przedszkole):

W wakacje: lipiec/sierpień dwa tygodnie będzie zamknięta placówka w terminie: od 24 lipca do 4 sierpnia 2023.

rozkład dnia

Organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

a) zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
b) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
c) oczekiwania rodziców.

Ramowy rozkład dnia obejmuje kolejne, cykliczne działania, jest on przygotowywany dla każdego oddziału. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

harmonogram zajęć dodatkowych – zajęcia dodatkowe rozpoczynamy od października, rodzice są informowani na bieżąco o dniach i godzinach poszczególnych zajęć.

zasady przyprowadzania i odbierania dzieci – w naszym żłobku dzieci są przyprowadzane i odprowadzane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Messenger icon