ŻŁOBEK Kolorowe Gniazdko

Strefa Rodzica

kalendarium – Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

dni wolne w roku szkolnym (zamknięte przedszkole):

– 24 grudnia 2020 roku
– 2 kwietnia 2021 roku (Wielki Piątek)
– 4 czerwca 2021 roku (piątek po Bożym Ciele)

rozkład dnia

Organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

a) zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
b) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
c) oczekiwania rodziców.

Ramowy rozkład dnia obejmuje kolejne, cykliczne działania, jest on przygotowywany dla każdego oddziału. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

harmonogram zajęć dodatkowych – zajęcia dodatkowe rozpoczynamy od października, rodzice są informowani na bieżąco o dniach i godzinach poszczególnych zajęć.

zasady przyprowadzania i odbierania dzieci – w naszym żłobku dzieci są przyprowadzane i odprowadzane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Messenger icon